Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

Pressiòmetre Ménard

Per a la determinació del grau de compacitat dels sòls i la seva densitat relativa i/o porositat/permeabilitat es disposa d’una sonda pressiomètrica GEOMATECH amb sondes de 44 mm, per a la realització d’assaigs pressiomètrics amb tub ranurat.

L'assaig pressiomètric Menard és un assaig esforç-deformació que permet obtenir les característiques geotècniques del sòl referides a la seva deformabilitat i resistència (mòdul pressiomètric, pressió de fluència i pressió límit).

Per realitzar l'assaig s'introdueix una sonda cilíndrica expandible, a l'interior d'una perforació i s'aplica un camp radial de pressions contra el terreny per injecció d'aigua cap a la sonda mitjançant increments de pressions constants amb l'ajuda d'un gas comprimit, mesurant la deformació volumètrica del terreny en sentit horitzontal per les pressions aplicades.