Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

   

GEOLOGIA, GEOTÈCNIA I SERVEIS CIENTÍFICO-TÈCNICS

Prospecció del subsòl amb mètodes directes
GEOTEST (departament d'estudis geològics i geotècnics d'IGEOTEST) efectua amb GEO3 (departament de prospecció del subsòl), la combinació de les tècniques directes (sondatges mecànics, penetròmetre dinàmic, pressiòmetre, escisòmetre, penetròmetre estàtic) amb les tècniques indirectes (sísmica de refracció amb ones P i S, sondatges elèctrics verticals, calicates o pseudoseccions), per a la caracterització del subsòl.

GEOTEST efectua la caracterització hidrogeològica del subsòl mitjançant departaments DRYAS (secció hidrogeologia) i GEO3, en efectuar assaigs de bombeig, infiltrometries i seguiments del nivell piezomètric, de forma a dimensionar les obres de drenatge i evacuació d'aigua sota el nivell freàtic o quantificar el factor de seguretat en front del sifonament de sòls.

GEOTEST efectua el càlcul d'estabilitat dels desmunts a realitzar en una obra així com la determinació de la capacitat portant del terreny i els assentaments que poden esdevenir-se sota una fonamentació a partir de l'obtenció prèvia dels paràmetres geomecànics del subsòl.