Telèfon: (+376) 820323 - 321815

Fundació M. Chevalier

TIPOLOGIA

PROSPECCIÓ GEOMECÀNICA EN TERRES

ESTUDI

GEO3 i GEOTEST

SERVEI

CARACTERITZACIÓ DE TERRENYS MOBLES (TTap)

DESCRIPCIÓ

Profunditat d’investigació superior als 10 m. Si existeixen afloraments accessibles, assaig de penetració estàtica (CTP) i escisòmetre (Vane Test).

Caracterització de la compacitat de les terres mitjançant l’ús d’un penetròmetre dinàmic continu (DPSH).

Si la prospecció és en fons de vall, localització de capes consolidades mitjançant prospecció sísmica a refracció (SR).

Prospecció geoelèctrica (SEV/PS) per determinar canvis laterals de fàcies.

Si el terreny presenta abundants còdols i blocs llavors caldrà efectuar un sondatge mecànic (destructiu o a rotació). Assaigs SPT i mostra inalterada (MI).

TEMPS

Temps mitjà del servei, sis setmanes

PREU

Preu mitjà del servei, 7050 €

OBSERVACIÓ

Incloses les corresponents prospeccions del subsòl així com el tractament de la informació.

HIG